Predmetové olympiády a postupové súťaže

 

V zmysle Smernice MŠ SR  č. 13/2009 - R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov ZŠ, ZUŠ a SŠ v SR organizačne zabezpečujeme súťaže žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl a stredných škôl sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách, základných umeleckých školách a stredných školách.

Súťaže vyhlasuje Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, majú zväčša postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom alebo medzinárodnou súťažou. Sú realizované formou predmetových olympiád, postupových súťaží, prehliadok, korešpondenčných seminárov a turnajov.

Bližšie informácie o vedomostných súťažiach nájdete na stránke http://www.iuventa.sk

 

Na bicykli bezpečne

Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

Matematická olympiáda

Olympiáda zo slovenského jazyka