Uznané kredity

Meno a priezvisko                           Aktivita                                                                               Počet kreditov

Mgr. Ingrid Vičanová            Aktivizujúce metódy vo výchove                                                                        24

                                         Školská a rovesnícka mediácia                                                                           10

                                         Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti                                             8

                                          Bezpečná práca s internetom                                                                            10

                                         Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP                           8

Zuzana Opatrná                    Aktivizujúce metódy vo výchove                                                                        24

                                          Odborné kompetencie pedagógov v oblasti integrácie detí so ŠVVP                         8

                                          Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti                                              8

                                          Voľný čas v teórii a praxi výchovy mimo vyučovania                                              21