O nás

Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých do 30 rokov s celoročnou prevádzkou vrátane školských prázdnin. Organizuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času, pre rozvoj a zdokonaľovanie praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania voľného času a na rozvíjanie talentu, špecifických schopnosti a tvorivosti detí a mládeže.

 Úlohou vedúcich záujmových útvarov, klubov, krúžkov, kurzov je aj naďalej neformálnym a zaujímavým spôsobom rozvíjať sociálne vzťahy, ktoré sú z hľadiska formovania osobnosti dieťaťa dominujúce.

Centrum pri zabezpečovaní poslania a cieľov činnosti  spolupracuje so školami v meste a v spádovej oblasti, ďalej s miestnymi inštitúciami a tiež s organizáciami s podobným zameraním ( športové kluby, občianske združenia.. )

Na základe zmluvy s Okresným úradom v Banskej Bystrici sme organizátorom predmetových olympiád a postupových súťaží ktoré zastrešuje Ministerstvo školstva SR a športových súťaží SAŠŠ.

 Napĺňanie našich cieľov sa deje prostredníctvom:

1. Pravidelnej záujmovej činnosti
– formou krúžkov (záujmových útvarov), klubov …

2. Príležitostnej záujmovej činnosti
– podujatia vo všetkých oblastiach činnosti zariadenia –súťaže, zábavné akcie, vystúpenia, tvorivé dielne, športové aktivity

3. Spontánnej činnosti
– stolný tenis, stolný futbal, spoločenské hry,   

4. Prázdninovej činnosti
– organizovanie prímestských táborov, športových podujatí, …

Voľný čas je dôležitou súčasťou života v každom veku ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových činnostiach.

 

Ak ste sa rozhodli venovať nám svoj čas , vyberte si z našej ponuky a príďte s nami stráviť svoj voľný čas v pohode a s úsmevom na tvári.

 

Zamestnanci

 
Riaditeľka
  • Mgr. Ingrid Vičanová
Interní pedagogickí zamestnanci
  • Zuzana Opatrná
  • Mgr. Tomáš Turňa
Externí pedagogickí zamestnanci
  • zoznam externých zamestnancov je aktuálny vždy počas trvania školského roka a záujmových útvarov v danom školskom roku
Prevádzkoví pracovníci
  • Anna Oceľová  -  ekonómka
  • Anna Štrbíková -  upratovačka